Klantenservice

 

Retourbeleid

Bij aanschaf van een traject (gezond NU pakket, gezond NA pakket) is de wettelijke bedenktijd (herroepingsrecht) niet van toepassing.
Een traject bestaat uit een levering van digitale inhoud (weekmenu’s) en meerdere consulten (begeleiding).

Nadat de Consument de weekmenu’s heeft ontvangen, is het niet meer mogelijk gebruik te maken van het wettelijke ontbindingsrecht.
De Consument doet bij aanschaf van een traject afstand van het recht van ontbinding. Voor de supermarktsafari of een consult, waarbij een Consument op een bepaalde datum aanwezig dient te zijn op een locatie of online, is het wettelijke ontbindingsrecht uitgesloten op grond van artikel 6:230 p onder e van het Burgerlijk Wetboek (dienst voor vrijetijdsbesteding).
De Consument heeft wel de mogelijkheid een andere persoon in diens plaats te stellen.

Levering

Direct na aanschaf van een traject, ontvangt de Consument de bijbehorende weekmenu’s. Deze weekmenu’s worden verzonden naar het door de Consument kenbaar gemaakte e-mailadres. Ellen Tiben zal geaccepteerde bestellingen van producten, zo spoedig mogelijk maar uiterlijk binnen dertig (30) kalenderdagen na ontvangst van de betaling, verzenden tenzij anders afgesproken. Producten worden geleverd door een extern vervoersbedrijf. In het geval Ellen Tiben verwacht dat een levertijd niet gehaald zal worden, wordt dit schriftelijk aan de Consument medegedeeld. Een overschrijding van de levertijd, levert niet automatisch verzuim op aan de kant van Ellen Tiben.

Betaling

Webshopaankopen dienen te worden betaald via één van de door Ellen Tiben aangewezen betaalopties.
Voor producten of diensten die per e-mail worden besteld, geldt een betalingstermijn van acht (8) kalenderdagen na factuurdatum.

De Consument ontvangt de factuur automatisch op het door de Consument opgegeven e-mailadres.
Ellen Tiben blijft eigenaar van de geleverde producten totdat de Consument aan de betalingsverplichting heeft voldaan.

Ellen Tiben heeft het recht haar prijzen te wijzigen. Actuele prijzen worden altijd in het aanbod getoond. Wanneer een prijswijziging plaatsvindt binnen drie (3) maanden na het sluiten van de overeenkomst, dan heeft de Consument het recht de overeenkomst te ontbinden.

Dit geldt niet in het geval de prijswijziging het gevolg is van gewijzigde wet- en regelgeving of een omstandigheid die bij het aangaan van de overeenkomst in redelijkheid niet voorzien was.
Wanneer de Consument niet aan de betalingsverplichting voldoet, ontvang de Consument een eenmalige betalingsherinnering.

Klachten

Wanneer de Consument een klacht heeft over de uitvoering van de overeenkomst of niet tevreden is over een product of dienst van Ellen Tiben, dan kan de Consument de gebreken of klacht binnen bekwame tijd nadat de klacht is ontstaan, volledig en duidelijk omschreven dit schriftelijk melden bij Ellen Tiben. Ellen Tiben zal zo snel mogelijk maar uiterlijk binnen veertien (14) kalenderdagen na ontvangst van de klacht, inhoudelijk reageren op de klacht en waar mogelijk een oplossing voorstellen. Het indienen van een klacht, schort je betalingsverplichting niet op.